Sprawozdania z pracy Burmistrza w roku 2019

Sprawozdanie z pracy Burmistrza okresie 12.12.2019 - 22.01.2020

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 12.12.2019 - 22.01.2020

 • Kontynuacja rozliczania dotacji na wymianę pieców, informowanie zainteresowanych w zakresie Programu Czyste Powietrze i pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków
 • Kontynuacja przebudowy drogi w Kijowicach
 • Kontynuacja szacowania szkód upraw objętych klęską suszy
 • Realizacja projektu e-aktywni mieszkańcy gminy Bierutów
 • Powołanie Rady Nadzorczej spółki gminnej Bierkom sp. z o.o. i powołanie Zarządu
 • Kontynuacja wydawania zawiadomień o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
 • Podpisanie umowy na Modernizację c.o. w SP w Wabienicach – realizacja inwestycji w roku 2020
 • Rozstrzygniecie naborów na wolne stanowiska: Podinspektor ds. Kancelaryjnych oraz Informatyk
 • Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia ruin młyna – uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 • Zakończenie prac przy budowie chodnika w Posadowicach
 • Kontynuacja prac przygotowawczych do podłączenia kotłowni SP w Bierutowie do sieci gazowniczej
 • Rozliczanie wniosków o dotacje
 • Kontynuacja prac nad aktem jednolitym Regulaminu Organizacyjnego.
 • Prace nad realizacją wniosku Komisji Budżetowej ws. ew. likwidacji CUW
 • Kontynuacja współpracy z brokerem – przygotowanie do wspólnego dla całej gminy przetargu na ubezpieczenia
 • Rozstrzygnięcie skonsolidowanego zamówienia na energię elektryczną
 • Podpisanie umowy na dotację w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 • Przygotowywanie aneksów do umów dzierżaw nieruchomości w zakresie Zarządzeń dotyczących nowych stawek
 • Przygotowanie wystąpienia do Nadleśnictwa Oława w sprawie uregulowania zasad korzystania z drogi dojazdowej będącej w zasobach Administracji Lasów Państwowych
 • Złożenie wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na gazowe w SP Bierutów
  Podpisanie umowy na dostawę gazu LNG,
 • Sporządzenie planu zamówień publicznych na rok 2020 oraz publikacja na stronie internetowej
 • Otwarcie i rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na gminnego elektryka
 • Wszczęcie postępowania dla ustalenia celu publicznego dla inwestycji - szatnia dla sportowców w Solnikach Małych
 • Wykonanie audytu energetycznego budynku SP w Bierutowie
 • Koordynacja przebiegu projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego”
 • Rozpoczęcie inwentaryzacji rocznej
 • Organizacja spotkania w OKiS w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego dla NGO
 • Wydane zarządzenia burmistrza:
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 112/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian Regulaminu • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 129/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 130/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za wiaty w roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 131/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe przeznaczone do najmu na terenie Miasta i Gminy Bierutów e roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 132/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie na podstawie umowy o pracę.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 133/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości rolne na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2020 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 134/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu umieszczania poza pasem drogowym obiektów reklamowych w 2020 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 135/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 136/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 137/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 138/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.
 • Z kalendarza
 • 12.12 Spotkanie opłatkowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dobroszycach
 • 13.12 Spotkanie z firmą graficzną ws identyfikacji wizualnej gminy
 • 13.12 Spotkanie opłatkowe PSP Oleśnica w Sycowie
 • 16.12 Udział w Komisji Budżetu RM
 • 17.12 Udział w Komisji Komunalnej i Komisji Oświatowej RM
 • 18.12 Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora w Bierutowie
 • 19.12 Spotkanie w starostwie ws. komunikacji autobusowej
 • 19.12 Spotkanie opłatkowe w Pogotowiu Opiekuńczym w Bierutowie
 • 19.12 Spotkanie opłatkowe w SP w Bierutowie
 • 19.12 Udział w sesji RM
 • 20.12 Spotkanie opłatkowe dla pracowników UM i radnych
 • 30.12 Udział w sesji RM
 • 31.12 Spotkanie w starostwie ws. komunikacji autobusowej
 • 02.01 Udział w pogrzebie byłego radnego Pana Kaspra Polanowskiego
 • 06.01 Udział w Kolędowaniu w Zbytowej
 • 07.01 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Kancelaryjnych – 1 etap (test)
 • 09.01 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Kancelaryjnych – 1 etap (rozmowa z komisją)
 • 10.01 Wizja w terenie ws. instalacji monitoringu w Rynku
 • 11.01 Udział w zakończeniu sezonu łowieckiego KŁ Ponowa w Bierutowie
 • 13.01 Spotkanie z posłem Pawłem Hreniakiem
 • 09.01 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Kancelaryjnych – 1 etap (rozmowy indywidualne)
 • 15.01 Spotkanie z brokerem
 • 15.01 Udział w zebraniu wiejskim w Sątoku
 • 16.01 Spotkanie z ZGK – sprawy bieżące
 • 16.01 Nabór na stanowisko Informatyk (rozmowy indywidualne)
 • 17.01 Spotkanie wewn. ws zasad rozliczania wynajmu świetlic wiejskich
 • 17.01 Spotkanie z firmą graficzną ws identyfikacji wizualnej gminy
 • 20.01 Spotkanie z komendantem hufca ZHP w Bierutowie
 • 22.01 Spotkanie z sołtysami
 • 22.01 Spotkanie organizacyjne – 30-lecie samorządu

Sprawozdanie z pracy Burmistrza okresie 21.11 - 11.12.2019

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 21.11-11.12.2019 

 • Kontynuacja rozliczania dotacji na wymianę pieców, informowanie zainteresowanych w zakresie Programu Czyste Powietrze (pierwszy wniosek został zakończony pozytywnie – osoba otrzymała doinwestowanie pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków
 • Kontynuacja przebudowy drogi w Kijowicach
 • Kontynuacja szacowania szkód upraw objętych klęską suszy
 • Realizacja projektu e-aktywni mieszkańcy gminy Bierutów
 • Powołanie spółki gminnej Bierkom sp. z o.o.
 • Kontynuacja wydawania zawiadomień o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
 • Rozstrzygnięcie przetargu na Modernizację c.o. w SP w Wabienicach – realizacja inwestycji w roku 2020
 • Rozstrzygniecie naboru na wolne stanowisko Kierownika M-GOPS w Bierutowie
 • Oddanie do użytkowania świetlicy wiejskiej w Sątoku
 • Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia ruin młyna – wniosek o kontrolę przez PINB
 • Rozpoczęcie prac przy budowie chodnika w Posadowicach
 • Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowego dot. utrzymania placów zabaw w 2020r.,
 • Zakończenie prac remontowych instalacji elektrycznej na świetlicy w Zbytowej
 • Zakończenie wymiany pokrycia dachowego na świetlicy w Paczkowie
 • Kontynuacja prac przygotowawczych do podłączenia kotłowni SP w Bierutowie do sieci gazowniczej
 • Rozliczanie wniosków o dotacje
 • Rozpoczęcie prac nad aktem jednolitym Regulaminu Organizacyjnego.
 • Prace nad realizacją wniosku Komisji Budżetowej ws. ew. likwidacji CUW
 • Organizacja szkolenia na temat ASF
 • Rozpoczęcie prac nad powierzeniem brokerowi całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniami w gminie
 • Rozstrzygnięto przetarg na komunikację gminną w roku 2020
 • Ogłoszenie skonsolidowanego zamówienia na energię elektryczną
 • Rozbiórka budynku przy ulicy Młyńskiej grożącego katastrofa budowlaną
 • Otrzymano dokumentację dotyczącą budowy wejścia i dostosowania pomieszczeń filii BPMiG Bierutów w miejscowości Zbytowa
 • Złożenie wniosku o dotację w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 • Złożenie wniosku o dotacje na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych, dotyczy drogi w Paczkowie.
 • Złożenie wniosku o płatność na zadanie „Przebudowa z dostosowaniem do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynku świetlicy wiejskiej oraz OSP w miejscowości Zbytowa

Wydane zarządzenia burmistrza:

 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 112/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 113/19 z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2019 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 114/19 z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2019 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 115/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Zofii Sławencie – Birskiej Kierownikowi Miejsko
  – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 116/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach świadczeń wychowawczych.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 117/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej w spawach należących do właściwości gminy.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 118/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz postępowań w sprawach z zakresu ustalania i wypłaty zasiłków dla opiekunów.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 119/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach przyznawania świadczeń w ramach
  programu rządowego „Dobry start”.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 120/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań i wydawania w tych sprawach decyzji oraz prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 121/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do wykonywania czynności w sprawach z zakresu wspierania rodziny.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 122/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 123/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Zofii Sławencie - Birskiej Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 124/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu miesięcznego za najem lokalu mieszkalnego
  na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 125/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia stawki czynszu za lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób Miasta
  i Gminy Bierutów.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 126/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za garaże, komórki i działki przydomowe w roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 127/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu
  pod garażami, komórkami w roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 128/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

Z kalendarza

 • 21.11 Spotkanie z ZGK – podsumowanie miesiąca października
 • 22.11 Spotkanie z firmą graficzną w sprawie identyfikacji wizualnej gminy Bierutów
 • 22.11 Udział w Dniu Seniora w Wabienicach
 • 25-26.11 Udział w Konwencie wójtów i burmistrzów subregionu wrocławskiego
 • 27.11 Udział w Gminnej debacie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
 • 27.11 Spotkanie z projektantem budynku Przedszkola
 • 28.11 Posiedzenie Społecznej Rady ZPZOZ
 • 28.11 Sesja Rady Miejskiej
 • 28.11 Andrzejki Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • 29.11 Podpisanie umowy na odbiór I zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • 03.12 Spotkanie ws. budżetu oświaty
 • 05.12 Spotkanie z firmą Tensoft
 • 06.12 Podpisanie aktu notarialnego powołującego spółkę komunalną
 • 10.12 Spotkanie z dyrektorem dolnośląskiego oddziału PSG

Sprawozdanie z pracy Burmistrza okresie 24.10 - 20.11.2019

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 24.10 - 20.11.2019

 • Kontynuacja rozliczania dotacji na wymianę pieców,
 • informowanie zainteresowanych w zakresie Programu Czyste Powietrze i pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków
 • Kontynuowano przebudowę drogi w Kijowicach
 • Zakończono przebudowę drogi w Kruszowicach
 • Kontynuacja szacowania szkód upraw objętych klęską suszy
 • Przygotowanie i przedłożenie Radzie Miejskiej projektu budżetu  gminy na 2020 rok
 • Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konsultacji społecznych Budżet Obywatelski MiG Bierutów
 • Kontynuacja przygotowanie do realizacji projektu e-aktywni mieszkańcy gminy Bierutów
 • Udział w komisjach Rady Miejskiej ws. ewentualnego powołania spółki gminnej
 • Kontynuacja wydawania zawiadomień o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
 • Ogłoszenie przetargu na Modernizację c.o. w SP w Wabienicach – realizacja inwestycji w roku 2020
 • Ogłoszono i unieważniono przetarg na odbiór odpadów – realizacja umowy styczeń – czerwiec 2020
 • Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów – realizacja umowy styczeń – marzec 2020
 • Przeprowadzenie 1. części naboru na wolne stanowisko Kierownika M-GOPS  w Bierutowie
 • Kontynuacja prac odbiorowych na inwestycji świetlica wiejska w Sątoku
 • Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia ruin młyna – wykonanie ekspertyzy budowlanej i zabezpieczenie terenu
 • Podpisanie umowy na wykonanie chodnika w Posadowicach
 • Podpisanie umowy na remont fragmentu muru obronnego przy parkingu UM,
 • Wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej w Strzałkowej
 • Przygotowanie zapytanie ofertowego dot. utrzymania placów zabaw w 2020r.,
 • Zrealizowanie odkupu działki za dług
 • Instalacja monitoringu na budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie
 • Rozpoczęcie prac remontowych instalacji elektrycznej na świetlicy w Zbytowej
 • Rozpoczęcie wymiany pokrycia dachowego na świetlicy w Paczkowie
 • Kontynuacja prac przygotowawczych do podłączenia kotłowni SP w Bierutowie do sieci gazowniczej
 • Pozyskanie dotacji na piłkochwyty na boisku w Solnikach Małych
 • Skoordynowanie organizacji warsztatów w sołectwach w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej
 • Opracowanie planu działania w ramach Centrum Aktywności Obywatelskiej
 • Rozliczanie wniosków o dotacje
 • Przeprowadzenie akcji kurierskiej na terenie gminy

Wydane zarządzenia burmistrza:

 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 105/19 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości dla zadania pn.: ,,E-aktywni mieszkańcy Gminy Bierutów”.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 106/19 z dnia  31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 .
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 107/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 108/19 z dnia 15 listopada2019 r. w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 109/19 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów na lata 2020 -2038.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 110/19 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
  w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 .
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 111/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

Z kalendarza

 • 24.10 Spotkanie z sołtysami ws. Projektu “E-aktywni mieszkańcy”
 • 24.10 Udział w Przeglądzie Pieśni Biesiadnej i Ludowej w Solnikach Małych
 • 25.10 Zebranie z dyrektorami placówek oświatowych ws. budżetu na 2020 rok
 • 28.10 Spotkanie Rady sportu
 • 29.10 Spotkanie z Radą sołecką w Kruszowicach
 • 30.10 Udział w akademii z okazji wizyty księcia Don Alvaro Enrique de Villamor y Soraluce z grupą młodzieży hiszpańskiej w ZSP w Bierutowie
 • 30.12 Udział w sesji RM
 • 31.10 Spotkanie z CUW ws. budżetu oświaty na 2020 rok
 • 5.11 Spotkanie z dyrektorem Przedszkola Miejskiego
 • 6.11 Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych w budynku Przedszkola Miejskiego
 • 8.11 Udział w akademii w Przedszkolu Miejskim z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości
 • 8.11 Spotkanie z burmistrzem Sycowa
 • 11.11 Udział w gminnych uroczystościach Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości
 • 12.11 Przekazanie sprzętu zakupionego z dotacji i środków gminnych dla jednostki OSP w Bierutowie
 • 12.11 Udział w warsztatach w Zbytowej zorganizowanych w ramach program Odnowa Wsi Dolnośląskiej dla sołectw Zbytowa, Zawidowice, Strzałkowa i Solniki Małe
 • 13.11 Spotkanie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy
 • 14.11 Przekazanie sprzętu zakupionego z dotacji i środków gminnych dla jednostek OSP w Zbytowej i Wabienicach
 • 15.11 Udział w warsztatach w Wabienicach zorganizowanych w ramach program Odnowa Wsi Dolnośląskiej dla sołectw Wabienice, Stronia, Jemielna i Gorzesław
 • 15.11 Udział w warsztatach w Solnikach Wielkich zorganizowanych w ramach program Odnowa Wsi Dolnośląskiej dla sołectw Solniki Wielkie, Posadowice, Sątok i Radzieszyn
 • 18.11 Wizyta w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 • 19.11 Zebranie z sołtysami
 • 20.11 Udział w VII Dolnośląskim Kongresie Samorządowym

Sprawozdanie z pracy Burmistrza okresie 20.09 - 23.10.2019

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 20.09 - 23.10.2019

 • Przeprowadzenie wyborów parlamentarnych 2019 na terenie gminy
 • Kontynuacja rozliczania dotacji na wymianę pieców,
 • informowanie zainteresowanych w zakresie Programu Czyste Powietrze i pomoc
  przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków
 • Rozpoczęto przebudowę drogi w Kijowicach
 • Rozpoczęto przebudowę drogi w Kruszowicach
 • Kontynuacja szacowania szkód upraw objętych klęską suszy
 • Rozpoczęcie i koordynacja prac nad budżetem gminy na 2020 rok
 • Rozpoczęcie konsultacji społecznych Budżet Obywatelski M i G Bierutów
 • Wydanie biuletynu gminnego „Bierutów. Co słychać w naszej gminie”
 • Przygotowanie do realizacji projektu e-aktywni mieszkańcy gminy Bierutów
 • Przeprowadzono spotkanie z radnymi ws. wniosków płynących z przeprowadzonej analizy zasadności powołania spółki gminnej do odbioru i transportu odpadów
 • Kontynuacja wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
  we własność
 • Opracowanie SIWZ na Modernizację c.o. w SP w Wabienicach – realizacja inwestycji w roku 2020
 • Opracowano SIWZ na odbiór odpadów – realizacja umowy styczeń – czerwiec 2020
 • Rozpoczęcie prac odbiorowych na inwestycji świetlica wiejska w Sątoku
 • Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia ruin młyna
 • Kontynuacja formalnych przygotowań do ogłoszenia przetargu na wykonanie chodnika
  w Posadowicach

Wydane zarządzenia burmistrza:

 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 99/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszonych zadań do budżetu obywatelskiego w Mieście i Gminie Bierutów w 2020 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 100/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki (koordynatora gminnego) oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych od 1-7 w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 101/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały  w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 102/19 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ,,Konkurs na koncepcję logo oraz hasło promujące Miasto i Gminę Bierutów.”
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 103/19 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019 .
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 104/19 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru upoważnienia do przeprowadzenia czynności nadzorczych w stosunku do przedsiębiorców prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

Z kalendarza

 • 20.09 Zebranie Wiejskie w Zawidowicach
 • 24.09 Zebranie Wiejskie w Solnikach Wielkich
 • 26.09 Sesja RM
 • 01.10 Zebranie Wiejskie w Stroni
 • 03.10 Spotkanie z senatorem Jarosławem Obremskim i wicemarszałkiem Senatu Panią Marią Koc
 • 04.10 Udział w zjeździe Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska
 • 07.10 Spotkanie z LGD Dobra Widawa ws. szlaków turystycznych
 • 07.10 Rozstrzygnięcie konkursu na hasło i logo gminy Bierutów
 • 09.10 Podpisanie protokołu – Analiza transportowa etap I
 • 10.10 Udział w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • 11.10 Obchody Dnia Edukacji Narodowej w SP w Wabienicach
 • 13.10 Spotkanie z firmą TRAKO
 • 14.10 Spotkanie z radnymi – organizacja gospodarki odpadami
 • 15.10 Spotkanie z dyrektorem ZGK
 • 1510 Obchody Dnia Edukacji Narodowej w SP w Bierutowie
 • 16.10 Udział w uroczystym ślubowaniu klas I ZSP w Bierutowie
 • 17.10 Spotkanie z dyrektorem OKiS
 • 18.10 Spotkania z dyrektorami jednostek oświatowych I dyrektorem CUW
 • 18.10 Otwarcie świetlicy w Bukowinie Sycowskiej
 • 18.10 Uroczystość wręczenie medali za 50 lat pożycia małżeńskiego
 • 19.10 Udział w pikniku strażackim w Karwińcu
 • 21.10 Udział w uroczystości Pasowania na ucznia w SP w Bierutowie
 • 22.10 Urlop

Sprawozdanie z pracy Burmistrza okresie 24.08 - 19.09.2019

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 24.08 - 19.09.2019

• Rozpoczęcie przygotowań do wyborów parlamentarnych 2019
• Przeprowadzono egzamin kończący służbę przygotowawczą dla dwóch nowych urzędniczek – złożenie ślubowania
• Przeprowadzono okresowe oceny urzędnicze
• Przygotowano projekty uchwał w sprawie nadania statutów sołectwom gminy
• Kontynuacja szacowania szkód upraw objętych klęską suszy
• Przygotowanie dokumentacji w zakresie realizacji działań związanych z dofinansowaniem na usunięcie wyrobów zawierających azbest
• Kontynuacja rozliczania dotacji na wymianę pieców,
• informowanie zainteresowanych w zakresie Programu Czyste Powietrze i pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków
• Przygotowanie umowy na dzierżawę części działki pod stację regazyfikacji LNG
• Posadowienie 2 wiat przystankowych w Strzałkowej i Radzieszynie
• Przygotowano i przedłożono sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019
• Rozpoczęcie działań formalnych przygotowujących do interwencyjnej rozbiórki części murów dawnego młyna
• Podpisano umowę na przebudowę drogi w Kijowicach
• Przygotowania do przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżet Obywatelski MiG Bierutów
• Zamieszczono zapytanie ofertowe na przygotowanie dokumentacji na budowę zaplecza sportowego w Solnikach Małych i Zbytowej – wyłoniono wykonawcę dla Zbytowej
• przeprowadzono czynności odbiorowe dotyczące zadania pn.: Rowerem po Mieście i Gminie Bierutów
• Powierzenie pełnienia obowiązków Kierownika MGOPS w Bierutowie Pani Monice Kutowińskiej
• Przekazano plac budowy w Kruszowicach – przebudowa drogi
• Złożono 3 projekty remontów dróg do programu Fundusz Dróg Samorządowych na rok 2020
• Zakończono analizę zasadności powołania spółki gminnej do odbioru i transportu odpadów
• Kontynuacja wydawania zawiadomień o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
• przygotowanie postępowania dot. podziału nieruchomości w Wabienicach dz. 449/3, oraz wydzielenia budynku Karwiniec 12

Wydane zarządzenia burmistrza:

• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 81/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. inwestycji i infrastruktury drogowej.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 82/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszeń do konkursu Burmistrza Bierutowa ,,Granty sołeckie”.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 83/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany Uchwały Nr 33/2000 Zarządu Miasta i Gminy Bierutów z dnia 17 lipca 2000 r.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 84/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia informacji Burmistrza Bierutowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 85/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu oddanego z przeznaczeniem pod cele publiczne.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 86/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 87/19 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie i udzielenia pełnomocnictwa Pani Monice Kutowińskiej.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 88/19 z dnia 2 września 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/17 Burmistrza Bierutowa z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej dla przeprowadzania zamówień publicznych przez Urząd Miejski w Bierutowie.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 89/19 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 90/19 z dnia 6 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na samodzielnym stanowisku specjalisty ds. promocji gminy w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 91/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Grelak Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów do podpisywania tytułów wykonawczych w sprawach egzekucji należności pieniężnych.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 92/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Sylwii Sędkowskiej do podpisywania upomnień w sprawach podatkowych oraz gospodarki odpadami.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 93/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Kutowińskiej pełniącej obowiązki Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do wykonywania czynności w sprawach z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 94/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Kutowińskiej pełniącej obowiązki Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia dla kobiet w ciąży.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 95/19 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Monice Kutowińskiej pełniącej obowiązki Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 96/19 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie materiałów planistycznych i założeń do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na 2020 r.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 97/19 z dnia 17 września 2019 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Z kalendarza

• 24.08 udział w dożynkach sołeckich w Wabienicach, Solnikach Wielkich I Kruszowicach
• 28.08 zebranie wiejskie w Stroni
• 29.08 udział w sesji RM
• 30.08 udział w otwarciu prywatnego żłobka w Bierutowie
• 31.08 udział w Dożynkach Gminnych w Kijowicach
• 02.09. udział w rozpoczeciu roku szkolnego w SP w Bierutowie
• 03-05.09 udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy
• 07.09 udział w dożynkach sołeckich w Zawidowicach
• 09.09 spotkanie w Stroni ws. Świetlicy wiejskiej
• 10.09 spotkanie z mieszkańcami ws. Ulokowania stacji LNG
• 11.09 urlop
• 12.09 Spotkania z powiatowym komendantem policji
• 12.09 Spotkanie z powiatowym komendatnem PSP
• 12.09 Spotkanie z ZGK – podsumowanie sierpnia
• 16.09 udział w posiedzeniu Komisji Oświaty
• 17.09 Zebranie sołtysów
• 17.09 Spotkanie ws. budżetu oświaty
• 18-19.09 udział w Kongresie Gmin Wiejskich

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 20.06 - 23.08.2019

• Unieważniono zamówienie z wolnej ręki na modernizację c. o. w budynku Szkoły Podstawowej we wsi Wabienice, Wykonawca nie stawił się na podpisanie umowy w dniu 17.07.
• Opublikowano przetarg na modernizację c. o. w budynku Szkoły Podstawowej w Wabienicach – brak oferentów
• Rozpoczęto remontu kamienic Wrocławska 20,21,22
• Dostarczono uzgodnione projekty placów zabaw dla miejscowości Karwiniec, Paczków, Zawidowice, Zbytowa łącznie z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.
• Dołączono 4 wspólnoty mieszkaniowe do systemu segregacji odpadów
• Zainstalowano monitoring na PSZOK – zgodnie z wymogami ustawy • Przeprowadzono pierwszą kontrolę jakości segregacji przez wspólnoty mieszkaniowe
• Ogłoszenie konkursu Granty sołeckie
• Podpisano umowę dotacji dla Parafii w Wabienicach dotyczącej zakupu i montażu instalacji odgromowej w kościele w Gorzesławiu
• Podpisano wraz z pozostałymi gminami powiatu oraz starostwem umowę z firmą TRAKO na koncepcję transportu lokalnego
• Podpisanie porozumienia z WFOŚIGW w sprawie obsługi programu Czyste powietrze.
• Przeprowadzenie konkursu na najładniejszą posesję MiG Bierutów w 2019r.,
• Rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. inwestycji i infrastruktury drogowej.
• Rozstrzygnięto nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i rozwoju obszarów wiejskich.
• Zamówiono wykonanie analizy zasadności powołania spółki gminnej do wywozu nieczystości stałych
• Kontynuacja rozmów z PSG w sprawie pregazyfikacji gminy
• Ogłoszono konkurs na logo gminy
• Rozstrzygnięto przetarg na remont drogi w Kruszowicach
• Unieważniono przetarg na przebudowę drogi w Kijowicach
• Rozstrzygnięto II przetarg na przebudowę drogi w Kijowicach
• Uzgodniono koncepcję projektu przedszkola
• Przygotowano nieutwardzona nawierzchnie ul Północnej na przyjęcie wzmożonego ruchu pojazdów w związku z remontem przejazdu kolejowego przy ul. Wodnej

Wydane zarządzenia burmistrza:

• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 60/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pod nazwą „Organizacja i prowadzenie minimum 10 dniowego obozu profilaktyczno-wypoczynkowego w okresie wakacji 2019 r.” z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 61/19 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do utworzenia Konta Podmiotu Miasta i Gminy Bierutów na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz utrzymania statusu użytkownika.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 62/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 63/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 63a/19 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury :Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie za 2018 rok.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 64/19 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych zaistniałych w dniu 1 lipca 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 65/19 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie konkursu na najładniejszą posesję Miasta i Gminy Bierutów w 2019 roku.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 66/19 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/19 Burmistrza Bierutowa w sprawie powołania składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bierutów.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 67/19 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Granty Sołeckie”.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 68/19 z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest ujęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Bierutów”, przyjętego uchwałą nr XXXVIII/345/13 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 20 listopada 2013 r.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 69/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w roku 2019.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 70/19 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 71/19 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 33/2000 Zarządu Miasta i Gminy w Bierutowie z dnia 17 lipca 2000 roku.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 72/19 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Granty Sołeckie”.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 73/19 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 74/19 z dnia 23 lipca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2019 r.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 75/19 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 88/18 Burmistrza Bierutowa z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu pod garażami, komórkami w roku 2019.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 76/19 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów dotyczących sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Bierutów.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 77/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia pani Aldony Szymańskiej referenta ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach przyznawania świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry Start”.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 78/19 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Moniki Kutowińskiej Inspektora ds. funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach przeprowadzania świadczeń w ramach programu rządowego „Dobry Start”.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 79/19 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 67/19 Burmistrza Bierutowa z dnia 4 lipca 2019r w sprawie ogłoszenia konkursu „Granty Sołeckie”.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 80/19 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i rozwoju obszarów wiejskich.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 81/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. inwestycji i infrastruktury drogowej.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 81/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. inwestycji i infrastruktury drogowej.
• Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 82/19 z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji zgłoszeń do konkursu Burmistrza Bierutowa ,,Granty sołeckie”.

Z kalendarza
• 22.06 Zawody gminne OSP w Solnikach Małych
• 24.06 Podpisanie umowy w UMWD na dofinansowanie remontu drogi w Kruszowicach
• 25.06 Spotkanie z projektantem przedszkola
• 25.06 Spotkanie z radą sołecką Gorzesławia
• 26.06 Rada ZPZOZ
• 27.06 Udział w sesji RM
• 28.06 Posiedzenie zespołu ds oferty dla 6-latków
• 02.07 Rada sportu
• 02.07 Spotkanie z OSP Bierutów
• 03.07 Spotkanie dr Markiem Nienałtowskim
• 09.07 Podpisanie umowy z Trako
• 09.07 Spotkanie z radą sołecką Kruszowic
• 10.07 Spotkanie z Komendantem posterunku policji w Bierutowie
• 10.07 Podpisanie porozumienia z WFOŚIGW ws obsługi program Czyste powietrze
• 18.07 Oświata finanse – spotkanie ws. podsumowania półrocza
• 18.07 Wizyta przedstawicieli PSG – wizja lokalna dla posadowienia LNG
• 19.07 Spotkanie w siedzibie PSG
• 23.07 Nagranie materiału o dotacjach na piece do programu Eurofakty w TVP3
• 23.07 Spotkanie z dyrekcją ZGK – podsumowanie czerwca
• 26.07 Spotkanie informacyjnew DUW ws. ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych
• 30.07 Udział w powiatowych obchodach 100-lecia Policji
• 31.07 Spotkanie z radą sołecką Strzałkowej
• 02.08 Spotkanie w DSDiK ws. planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich
• 06.08 Nabór na samodzielne stanowisko w UM
• 06.08 Spotkanie z dyrekcją PSG we Wrocławiu
• 08.08 Spotkanie z przedstawicielem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
• 08.08 Spotkanie ze starostą i członkiem zarządu powiatu ws. ronda przy ul. Wrocławskiej
• 10.08 Udział w dożynkach w Stroni I Gorzesławiu
• 13.08 Spotkanie z CUW – budżet oświaty
• 14.08 Spotkanie z dyrekcją ZGK podsumowanie lipca
• 15-23.08 Urlop

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 23.05 - 19.06.2019

Zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. wodnych i ochrony środowiska

Kontynuowanie wydawania zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego

Kontynuacja naprawy dróg gminnych

Publikacja raportu o stanie gminy w roku 2018

Podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych

Odbiór kolejnego etapu inwestycji Świetlica wiejska w Sątoku

Wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy na przygotowanie projektu modernizacji instalacji elektrycznej w starej części b. gimnazjum

Przeprowadzenie warsztatów z 4 sołectwami w ramach programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej

Przygotowanie ulotki informacyjnej nt. finansowania odbioru i transportu odpadów komunalnych

Kontrola wykonania przez ZGK uprzątnięcia dróg powiatowych.

Zlecenie i nadzór nad uporządkowaniem i dokonaniem nasadzeń na terenach zielonych w Rynku.

Prace nad koncepcją szlaków turystycznych pieszych, rowerowych oraz konnych na obszarze MiastaGminy Bierutów na potrzeby wspólnego projektu partnerów z LGD Dobra Widawa

Podpisanie umowy na zakup i montaż 5 szt. lamp solarnych – drogowych dla miejscowości Gorzesław (osiedle – owczarnia),

Prace nad konkursem grantowym dla Sołectw

Podpisanie umowy na opracowanie projektu budynku przedszkola

Ogłoszenie zapytania ofertowego na remont zabytkowych murów obronnych – etap I

Ogłoszenie 3 zapytań ofertowych na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Spacerowej, drogi w Zbytowej i Karwińcu

Podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej we wsi Paczków

Wydane zarządzenia burmistrza:

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 49/19 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki (koordynatora gminnego) oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych od 1 do 7 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2019.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 50/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta
i Gminy Bierutów pod nazwą: „Organizacja i prowadzenie minimum 10 dniowego obozu profilaktyczno – wypoczynkowego w okresie wakacji 2019 r.” z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 51/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Bierutowa Nr 28/19 z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy oferty organizacyjnej oddziałów przedszkolnych dzieci sześcioletnich z obwodu: Miasto Bierutów, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 52/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie podawania do publicznej wiadomości informacji wymienionych w artykule 37 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 2018 rok.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 53/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Bierutów za rok 2018.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 54/19 z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 55/19 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla zadania pn.: ,,Rowerem po Mieście
i Gminie Bierutów.”

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 56/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Aldony Szymańskiej Referenta ds. świadczeń rodzinnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 57/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pana Marka Czarneckiego Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach świadczeń wychowawczych.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 58/19 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Moniki Kutowińskiej Inspektora ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bierutowie do prowadzenia postępowań, wydawania rozstrzygnięć i decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji przy realizacji zadań w sprawach świadczeń wychowawczych

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 59/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

Z kalendarza
23.05 Zakończenie roku akad. Uniwersytetu Trzeciego Wieku – spotkanie integracyjne seniorów

24.05 Udział w powiatowych obchodach Dnia Strażaka

28.05 Spotkanie z pracownikami obsługi SP Bierutów

29.05 Spotkanie z Prezesem WFOŚiGW

30.05 Sesja Rady Miejskiej

30.05 Spotkanie z radą sołecką w Jemielnej

31.05 Spotkanie w starostwie w sprawie powiatowej komunikacji

04.06 Spotkanie w dolnośląskiej dyrekcji PSG

04.06 Spotkanie z radą sołecką Wabienic

05.06 Spotkanie w starostwie ws. komunikacji publicznej

05.06 Zebranie w Zawidowicach ws. ponownego wyboru sołtysa

06.06 Posiedzenie zespołu ds 6-latków

07.06 Wrocławski Obszar Metropolitalny

10.06 Spotkanie z przedsiębiorcami i przedstawicielką Polskiej Spółki Gazownictwa

10.06 OKiS projekt Bardzo Młoda Kultura spotkanie informacyjne

11.06 Spotkanie z radą sołecką Paczkowa

12.06Inwestycje gminne – zaawansowanie

12.06 Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

12.06 Zebranie w Zawidowicach ws. ponownego wyboru sołtysa

16-17-06 udział w Jarmarku Bierutowskim

17.06 Spotkanie w starostwie ws. inwestycji w Posadowicach

17.06 Udział w uroczystym zakończeniu roku zerówek – Bierutów

18.06Udział w uroczystym zakończeniu nauki klas 8 SP Bierutów i Gimnazjum

18.06 Spotkanie z dyrektorami gminnych jednostek oświatowych

18.06 Rada ZPZOZ

18.06 Spotkanie z radą sołecką Solnik Małych

19.06 Udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w SP Bierutów

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 18.04 -23.05.2019

Zakończenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. promocji gminy

Prowadzenie procedury naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wodnych i ochrony środowiska

Kontynuowanie wydawania zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego

Kontynuacja naprawy dróg gminnych

Kontynuacja prac nad raportem o stanie gminy w roku 2018

Przeniesienie księgozbioru z sali gimnastycznej na stadionie do budynku byłej stołówki szkolnej

Unieważnienie dwóch przetargów na odbiór odpadów komunalnych z powodu zbyt wysokiej ceny – ogłoszenie trzeciego przetargu

Podpisanie aneksu do umowy dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok

Rozstrzygnięcie przetargu w ramach zamówienia Rowerem po Mieście i Gminie Bierutów

Unieważnienie zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji przedszkola z powodu zbyt wysokiej ceny

Rozstrzygniecie przetargu na agenta emisji obligacji

Ogłoszenie i rozstrzygnięcie drugiego przetargu na koncepcję przedszkola

Przekazanie placu budowy celem realizacji zadania polegającego na remoncie elewacji przy ulicy Wrocławskiej 20, 21, 22 – planowany termin zakończenia zadania to 31.07.2019 r.

Praca nad Regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich

Zawarcie porozumienia i przystąpienie do projektu e-aktywni mieszkańcy województwa dolnośląskiego

Publikacja rocznej analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2018

Prace związane z przygotowaniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

Ogłoszenie zapytania ofertowego na montaż 5 szt. lamp solarnych drogowych w miejscowości Gorzesław

Wydane zarządzenia burmistrza

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 40/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. promocji gminy.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 41/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Bierutowa.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 42/19 z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bierutowa – Pana Rafała Nowowiejskiego oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 43/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta i Gminy Bierutów – Pani Marioli Kutek oraz powierzenia jej prowadzenia określonych spraw.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 44/19 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 45/19 z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 46/19 z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki (koordynatora gminnego) oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych od 1 do 7 w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego 2019.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 47/19 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Grelak Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 48/19 z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ochrony środowiska.

Z kalendarza

24.04 Udział w Komisji Małych Miast ZMP w Wałbrzychu

30.04 Spotkanie z sołtysami I radami sołeckimi ws. nowych statutów sołectw

04.05 Gminne obchody Dnia Strażaka

06.05 Spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i przegląd zabytkowego centrum Bierutowa

07.05 Spotkanie z przedstawicielem Stowarzyszenia aglomeracja Wrocławska

07.05 Spotkanie z Radą sołecką w Zbytowej

08.05 Narada z przedstawicielami PSP, OSP, Policji oraz Nadzoru budowlanego ws. spalonych obiektów po byłym Bieramocie oraz wizja na miejscu

09.05 Spotkanie z nadleśniczym Nadleśnictwa Oława

10.05 Spotkanie z projektantem i wykonawcą inwestycji w Sątoku

11.05 Udział w I edycji Muzycznych Spotkań Nad Widawą w Zbytowej

14.05 Spotkanie w starostwie ws. organizacji transportu zbiorowego na terenie powiatu

16.05 spotkanie z sołtysami

17.05 – 20.05 urlop

21.05 Spotkanie z ZGK – podsumowanie miesiąca kwietnia

23.05 spotkanie z dyrektorami gminnych placówek oświatowych

23.05 Udział w spotkaniu integracyjnym BUTW i Klubu Seniora

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 21.03-17.04.2019

Prowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. promocji gminy.

Prowadzenie procedury naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wodnych i ochrony środowiska.

Kontynuowanie wydawania zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego.

Kontynuacja naprawy dróg gminnych po zimie.

Prace związane z realizacją uchwały o konsultacjach społecznych (budżet obywatelski).

Kontynuacja prac nad raportem o stanie gminy w roku 2018.

Przygotowanie do przeniesienia księgozbioru z sali gimnastycznej na stadionie do budynku byłej stołówki szkolnej.

Ogłoszenie przetargu na odbiór odpadów komunalnych – otwarcie ofert 25.04.

Rozpoczęcie świadczenia usługi dla mieszkańców pn. bezpłatna komunikacja gminna.

Podpisanie aneksu do umowy dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Sątok.

Zakupiono defibrylator zewnętrzny (hala sportowa w Bierutowie).

Wprowadzenie zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim.

Przygotowanie i złożenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Ogłoszenie przetargu w ramach zamówienia Rowerem po Mieście i Gminie Bierutów.

Ogłoszenie zapytanie ofertowego na opracowanie wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i zagospodarowania terenu oraz na jej podstawie opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Przedszkola Miejskiego w Bierutowie z oddziałem żłobkowym oraz stołówki.

Ogłoszenie zapytania ofertowego na emisję obligacji – termin składania ofert 24.04.

Podpisanie umowy w ramach zadania pn. Rewitalizacja elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Wrocławskiej 20, 21 oraz 22 w Bierutowie.

Przygotowanie projektu umowy na zmianę studium dla dz. nr 56/4 obręb Jemielna.

Realizacja uchwały o wymianie źródeł ciepła – weryfikacja wniosków.

Odbiór prac przy murze obronnym w obecności przedstawiciela DWKZ, PINB.

Przygotowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wydane zarządzenia burmistrza:

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 27/19 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wodnych i ochrony środowiska.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 28/19 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy oferty organizacyjnej oddziałów przedszkolnych dzieci sześcioletnich z obwodu: Miasto Bierutów, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 29/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pod nazwą: ,,Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 30/19 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie dodatkowej informacji do bilansu.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 31/19 z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 32/19 z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2018.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 33/19 z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu kont.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 34/19 z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia praktycznego treningu zgrywającego System Wczesnego Ostrzegania i System Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta i Gminy Bierutów pn. ,,CHMURA 2019”.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 35/19 z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2022 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Bierutów.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 36/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r. zmieniające uchwałę nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Bierutów.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 37/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Bierutowie (2 maja 2019 r. dniem wolnym, Urząd nieczynny).

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 38/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad opracowywania projektów uchwał.

Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 39/19 z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

Z kalendarza

22.03 Udział w zjeździe Aglomeracji Wrocławskiej

26.03 Wizyta delegacji z Bierutowa w przedszkolu w Dobroszycach

26.03 Posiedzenie Rady Sportu

28.03 Udział w sesji Rady Miejskiej

29.03 Spotkanie z Sołtysami

29.03 Spotkanie z nauczycielami przed rozpoczęciem akcji strajkowej

29.03 Udział w zebraniu wiejskim w Solnikach Małych

01.04 Spotkanie z powiatowym komendantem PSP

02.04 Spotkanie z Dyrektorami placówek oświatowych i Dyrektor CUW ws. organizacji działania oświaty w czasie strajku

08-09.04 Udział w V Europejskim Kongresie Samorządowym w Krakowie

11.04 Spotkanie z podmiotem prywatnym ws. organizacji żłobka

12.04 Udział w spotkaniu inicjatywnym Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego – Wrocław ratusz

16.04 Spotkanie z ZGK – podsumowanie miesiąca marca 2019 i analiza sprawozdań finansowych za I kw. 2019

16.04 Spotkanie z CUW – analiza wykonania budżetu szkół po I kw. 2019 i wypracowanie propozycji zmian do uchwały budżetowej w zakresie oświaty

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 01-20.03.2019

1. Prowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. promocji gminy.

2. Podpisanie umowy z Wykonawcą celem wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP Wabienice i budynku świetlicy.

3. Prowadzenie procedury naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wodnych i ochrony środowiska.

4. Wybory sołtysów i członków rad sołeckich w: Stroni, Gorzesławiu, Jemielnej, Wabienicach, Zawidowicach, Zbytowej, Solnikach Wielkich, Radzieszynie, Sątoku i Posadowicach.

5. Kontynuowanie wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

6.  Zlecenie naprawy dróg gminnych po zimie.

7. Udział w zebraniach wiejskich w sprawie Grup Odnowi Wsi Województwa Dolnośląskiego.

8. Podpisanie umowy w ramach ogłoszonego przetargu na rewitalizację budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

9. Opracowanie SIWZ na odbiór odpadów komunalnych.

10. Rozpoczęcie prac nad SIWZ w ramach wniosku o dofinansowanie zadania pn. Rowerem po Mieście i Gminie Bierutów.

11. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Odnowi Dolnośląskiej Wsi na remont instalacji w świetlicy w Zbytowej.

12. Podpisanie umowy dla prac związanych z zabezpieczeniem zagrażającego fragmentu muru obronnego.

13. Wykonanie podbudowy – odcinek 200 m ul. Kilińskiego, profilowanie odcinka 400 m ul. Północnej.

14. Przygotowanie zapytania ofertowego na dokumentację projektową – przebudowa drogi w Kijowicach.

15. Zamówienie 2 wiat przystankowych dla Solnik Wielkich.

16. Zakończenie prac na drodze w Solnikach Małych, rozpoczęcie prac na drodze w Wabienicach.

17. Prace związane z realizacją uchwały o konsultacjach społecznych (budżet obywatelski).

18. Rozpoczęcie prac nad raportem o stanie gminy w roku 2018.

19. Rozpoczęcie prac nad przeniesieniem księgozbioru z sali gimnastycznej przy Stadionie Miejskim w Bierutowie do budynku byłej stołówki szkolnej przy ul. Kolejowej 7.

Wydanie zarządzeń w następujących sprawach:

1. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 21/19 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pod nazwą: ,,Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

2. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 22/19 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia o wydanie opinii dotyczącej drzewa z porostem, rosnącego przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie, Dz. Ew. nr 1 AM 15, droga wojewódzka nr 451, gatunku lipa drobnolistna, o obwodzie pnia 156 cm, objętego zakazem związanym z ochroną gatunkową roślin i grzybów.

3. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 23/19 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów w Mieście i Gminie Bierutów.

4. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 24/19 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. promocji gminy.

5. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 25/19 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

6. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 26/19 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Bierutów.

7. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 27/19 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na zastępstwo na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. wodnych i ochrony środowiska.

8. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 28/19 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw analizy oferty organizacyjnej oddziałów przedszkolnych dzieci sześcioletnich z obwodu: miasto Bierutów, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie.

Z kalendarza:

04.03– Spotkanie z członkami Bierutowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

05-06.03 – Udział w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Poznaniu

07.03 – Spotkanie robocze w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie Funduszu Dróg Samorządowych

08-09.03 – Udział w obchodach Dnia Kobiet w Jemielnej, Kruszowicach oraz Bierutowie (gminne)

11.03 – Udział w zebraniu Miejsko-Gminnego Zarządu OSP w Bierutowie

12.03 – Spotkanie z  biurem projektowym

12.03 – Spotkanie z ZGK dot. współpracy w miesiącu lutym 2019 r.

12.03 – Spotkanie z dostawcą oprogramowania w UM w Bierutowie

14.03 – Spotkanie z zarządem stowarzyszenia Służby Ratownicze z Oleśnicy

15.03 – Spotkanie ze Starostą na temat porozumienia z gminami ws. pozimowego sprzątania dróg powiatowych.

20.03 – Spotkanie w Komendzie Powiatowej PSP w sprawie budynku starego przedszkola.

20.03 – Podpisanie protokołu WK.WR.40.10.2019.401 kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta i Gminy Bierutów.

21.03 – Udział w IX Rejonowej Gali Talentów w Szkole Podstawowej w Bierutowie (Hala Widowiskowo-Sportowa)

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 01-28.02.2019

1. Wybory sołtysów i członków rad sołeckich. Odbyły się w: Kijowicach, Kruszowicach, Paczkowie, Strzałkowej, Solnikach Małych, Karwińcu.

2. Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bierutowie.

3. Kontynuacja spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z nowelizacją przepisów.

4. Zawarcie porozumienia z Szewczyk Sp. z o.o. z siedzibą w Solnikach Wielkich.

5. Wdrażanie e-Dowodów. Projekt realizowany przez Urząd Miejski jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wspólnie z ministerstwami: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Cyfryzacji.

6. Ogłoszenie konkursów: prawnik w CUW oraz Komunikacja w Mieście i Gminie Bierutów.

7. Rozstrzygnięcie przetargu na Rewitalizację budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie. Projekt realizowany przy współudziale środków z UE.

8. Finalizacja prac nad ekspertyzą w przedmiocie dalszego użytkowania budynku Przedszkola Miejskiego w Bierutowie.

9. Narada z Dyrektorem ZGK – podsumowanie stycznia – wypracowanie zasad współpracy i realizowania zleceń przekazywanych przez Urząd.

10. Bieżące czynności dotyczące kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta i Gminy Bierutów za lata 2015-2018, przeprowadzanej w Urzędzie przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

11. Ogłoszenie naboru na stanowisko specjalisty ds. promocji gminy.

12. Zakończenie rozliczenia dotacji z UE na budowę dróg w: Solnikach Wielkich, Wabienicach.

13. Opracowywanie harmonogramu remontu dróg gminnych po zimie 2018/2019.

14. Rozstrzygnięcie konkursu na projekty placów zabaw.

15. Rozpoczęcie realizacji uchwały Budżet Obywatelski 2019 r. oraz wprowadzenie we własnym zakresie (przy ścisłej współpracy z Radą) zmian do niej, polegających na doprecyzowaniu procedury odwoławczej oraz zmiany harmonogramu konsultacji społecznych.

16. Wydanie zarządzeń w sprawach:
- powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów,
- powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2019 r.,
- powołania składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bierutów,
- określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
i Gmina Bierutów,
- wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

17. Udział w zebraniach sprawozdawczych Ochotniczych Straży Pożarnych w: Bierutowie, Zbytowej, Wabienicach, Solnikach Wielkich, Gorzesławiu.

18. Wizytacja inwestycji pn. Przebudowa ulicy Wiśniowej wraz z sięgaczem do ulicy Wodnej.

19. Wizytacja w terenie ulicy Towarowej oraz ulicy Kilińskiego.

20. Spotkanie ze Starostą Powiatu Oleśnickiego w sprawie porozumień inwestycyjnych.

21. Warsztaty refleksyjne Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa.

22. Konferencja - Pociąg do przyszłości w Lubinie.

23. Konwent Powiatowy w sprawie inwestycji i utrzymania dróg powiatowych.

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl