Sprawozdania z pracy Burmistrza w roku 2020

Sprawozdanie z pracy Burmistrza okresie 20.02.2020 - 30.04.2020

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 20.021 - 30.04.2020

 • Rozpoczęcie kolejnej edycji programu wymiany pieców,
 • Informowanie zainteresowanych w zakresie Programu Czyste Powietrze i pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków
 • Kontynuacja szacowania szkód upraw objętych klęską suszy
 • Realizacja projektu e-aktywni mieszkańcy gminy Bierutów
 • Kontynuacja wydawania zawiadomień o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
 • Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia ruin młyna – przygotowanie projektu
 • Kontynuacja prac nad regulaminami konkursów: „Promotor Gminy Bierutów” oraz „Promujemy Gminę Bierutów”
 • Prace nad regulaminem konkursu Granty sołeckie na rok 2021
 • Wykonano ogrodzenie placu zabaw w Gorzesławiu
 • Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej we wsi Stronia
 • Ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie projektu doposażenia placu zabaw przy SP Bierutów
 • Sesja RM
 • Wykonano wewnętrzną instalację gazu dla budynku kotłowni szkoły w Bierutowie
 • Trwają prace budowlane stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG
 • PODJĘTO SZEREG DZIAŁAŃ PRZECIWDZIAŁAJĄCYCH EPIDEMII KORONAWIRUSA W GMINEI BIERUTÓW
 • Wykonano pozimową naprawę dróg gminnych
 • Wyłoniono wykonawców projektów dróg w Jemielnej, Kijowicach i Paczkowie
 • Ogłoszono i unieważniono 1 przetarg na budowę przedszkola – I etap
 • Ogłoszono 2 przetarg na budowę przedszkola – I etap
 • Rozpoczęła działalność Gminna Spółka Komunalna BIERKOM sp. z o.o.
 • Złożono wniosek o dotację na rewitalizację fragmentu muru obronnego
 • Rozpoczęto prace nad wdrożeniem systemu E-obywatel
 • Wyłoniono wykonawcę na zakup i montaż 50 lamp solarnych.
 • Wykonano ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Stroni (bez krótkiego odcinka – prace przełożone na miesiące wakacyjne)
 • Użyczono szkołom komputery z projektu E-aktywni mieszkańcy.
 • Złożono wniosek o grant w wysokości 60 tys. zł na zakup laptopów i tabletów dla szkół.
 • Wprowadzono zarządzeniem burmistrza znak promocyjny Miasta i Gminy Bierutów
 • Podpisano pierwsze umowy w gminnym programie wymiany pieców na rok 2020.
 • Ogłoszono przetarg na częściową rozbiórkę ruin młyna
 • Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Karwiniec.
 • Wykonano gry podwórkowe na ternie miasta i sołectw
 • Zamontowano nowe wiaty przystankowe na terenie sołectw
 • Zlecono wykonanie materiałów promocyjnych gmin

Wydane Zarządzenia Burmistrza:

 1. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 15/20 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bierutowie.
 2. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 16/20 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Bierutowa – Pana Rafała Nowowiejskiego oraz powierzenia prowadzenia określonych spraw.
 3. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 17/20 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Bierutowie.
 4. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 18/20 z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta i Gminy w Bierutowie w szczególności OSP Bierutów, OSP Zbytowa oraz OSP Wabienice.
 5. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 19/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pod nazwą: „Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r.
 6. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 20/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/19 Burmistrza Bierutowa w sprawie powołania składu osobowego Rady Sportu Miasta i Gminy Bierutów.
 7. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 21/20 z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie odwołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 8. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 22/20 z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie powołania członka Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 9. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 23/20 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia znaku graficznego Miasta i Gminy Bierutów stosowanego w działaniach informacyjno-promocyjnych.
 10. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 24/20 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnego ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Bierutowie, mającego na celu przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w powiecie oleśnickim.
 11. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 25/20 z dnia 18 marca 2020 r. W sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków o udzielenie i wypłatę dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2022 w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
 12. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 26/20 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.
 13. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 27/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Bierutów za rok 2019.
 14. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 28/20 z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.
 15. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 29/20 z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku informatyk w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.
 16. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 30/20 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku podinspektora ds. kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.
 17. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 31/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie do załatwiania spraw, w tym wydawania decyzji

 

Z kalendarza

 • 21.02 Narada z kierownikami UM
 • 21.02 Udział w Dniu Myśli Braterskiej ZHP Bierutów
 • 22.02 Otwarcie zmodernizowanej drogi gminnej w Kijowicach
 • 22.02 Zebranie sprawozdawcze OSP Gorzesław
 • 23.02 Udział w turnieju charytatywnym na rzecz Tosi i Frania
 • 23.02 Udział jako gość w przedstawieniu Hity niby elity w Międzyborzu
 • 24.02 Udział w Komisji Komunalnej
 • 24.02 Udział w Komisji Budżetowej
 • 24.02 Spotkania z mieszkańcami
 • 26.02 Spotkanie z dyrekcją ZGK
 • 26.02 Spotkanie z projektantem parkingu przy UM
 • 27 .02 Spotkanie z przedstawicielami spółki Mosty Katowickie ws. remontu linii kolejowej nr 142
 • 27.02 udział w sesji RM
 • 28.02 Narada z kierownikami UM
 • 28.02 Udział w spotkaniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • 29.02 Zebranie sprawozdawcze OSP Bierutów
 • 02.03. Spotkania z mieszkańcami
 • 04.03 Spotkanie z firmą Tensoft
 • 05.03 Udział w wlanym zgromadzeniu Związku miast Polskich we Wrocławiu
 • 06-13.03 Urlop
 • 0d 16.03 działania w czasie kwarantanny narodowej – wszystkie spotkania odwołane, ew. zebrania i spotkania tylko w trybie online
 • 15.04 Wideokonferencja UM - Bierkom
 • 17.04 Narada z kierownikami UM - Wideokonferencja
 • 22.04 Wideokonferencja ws. nowej Strategii Miasta i Gminy Bierutów
 • 24.04 Narada z kierownikami UM – Wideokonferencja
 • 27.04 i 28.04 Wideokonferencja z Konwentem Wójtów i Burmistrzów Gmin Subregionu Wrocławskiego ws. wniosku Poczty Polskiej o wydanie danych ze spisu Wyborców
 • 29.04 Wideokonferencja z Konwentem Wójtów i Burmistrzów Gmin Subregionu Wrocławskiego ws. nowej perspektywy budżetowej UE

Sprawozdanie z pracy Burmistrza okresie 23.01.2020 - 19.02.2020

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 23.01 - 19.02.2020

 • Kontynuacja rozliczania dotacji na wymianę pieców,
 • Ogłoszenie kolejnej edycji programu wymiany pieców
 • Informowanie zainteresowanych w zakresie Programu Czyste Powietrze i pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków
 • Zakończenie przebudowy drogi w Kijowicach
 • Kontynuacja szacowania szkód upraw objętych klęską suszy
 • Realizacja projektu e-aktywni mieszkańcy gminy Bierutów
 • Kontynuacja wydawania zawiadomień o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
 • Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia ruin młyna – przygotowanie projektu
 • Kontynuacja prac nad aktem jednolitym Regulaminu Organizacyjnego.
 • Złożenie analizy dotyczącej wniosku Komisji Budżetowej ws. ew. likwidacji CUW
 • Przygotowanie informacji o realizacji w gminie, powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 • Rozpoczęcie prac nad zmianą MPZP dla wsi Zbytowa, Karwiniec, Solniki Wielkie.
 • Prace nad regulaminami konkursów: „Promotor Gminy Bierutów” oraz „Promujemy Gminę Bierutów”
 • Prace nad regulaminem konkursu Granty sołeckie na rok 2021
 • Prace nad wnioskiem o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego na opracowanie dokumentacji na rewitalizacje bramy zamkowej.
 • Prowadzenie inwentaryzacji rocznej
 • Przygotowanie harmonogramu sprzedaży nieruchomości na terenie MiG Bierutów
 • Opracowanie SIWZ na dostawę i montaż lamp solarnych na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
 • Podpisano umowę na wykonanie ogrodzenia placu Zabaw w Gorzesławiu.
 • Podpisano umowę na modernizację świetlicy we wsi Radzieszyn.
 • Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej w starej części gimnazjum – termin składania ofert do 20.02.20 r.
 • Ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy i filii biblioteki w Solnikach Wielkich 22 – termin składania ofert do 20.02.20 r.
 • Odebranie pozwolenie na budowę Przedszkola Miejskiego w Bierutowie.

Wydane Zarządzenia Burmistrza:

 1. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.
 2. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 2/20 z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informatyka.
 3. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 3/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2020 roku.
 4. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 4/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku.
 5. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 5/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 354/2005 z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 6/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Bierutów, a także kryteriów branych pod uwagę
  w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 7. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 7/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Miejskiego w Bierutowie oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych
  na terenie Gminy Bierutów, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Miejskiego oraz oddziałów przedszkolnych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 8. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 8/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli w roku 2020.
 9. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 9/20 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego.
 10. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 10/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Pani Marii Grelak Skarbnika Miasta i Gminy Bierutów.
 11. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 11/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę
  w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.
 12. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 12/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie organizacji
  i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Bierutowa.
 13. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 13/20 z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia pana Romana Członkowskiego Administratorem Systemu Informatycznego.
 14. Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 14/20 z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów pod nazwą: „Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
  w szczególności z problemami różnego typu uzależnień” w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 r.

 

Z kalendarza

 • 23.01 Spotkanie z Dyrektor CUW
 • 23.01 Spotkanie z Dyrektorem OKiS
 • 23.01 Spotkanie organizacyjne ws. obchodów 30-lecia Samorządu
 • 24.01 Spotkanie z nadleśniczym Nadleśnictwa Oława
 • 24.01 Przekazanie AED dla OSP Gorzesław
 • 27.01 Udział w Komisji budżetu
 • 29.01 Spotkanie ws. organizacji spółki Bierkom
 • 30.01 Udział w sesji RM
 • 31.01 Spotkanie organizacyjne ws. obchodów 30-lecia Samorządu
 • 01.02 Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Solniki Wielkie
 • 01.02 Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Zbytowa
 • 03.02 Spotkanie z redaktorem gazety Gmina Polska
 • 05.02 Spotkanie ws. organizacji spółki Bierkom
 • 05.02 Spotkanie z radą sołecką Solnik Wielkich
 • 06.02 Udział w dyżurze radnego Łukasza Zmarzłego
 • 08.02 Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Wabienice
 • 11.02 Spotkanie z ZGK – podsumowanie stycznia
 • 12.02 Spotkanie z Wojewodą Dolnośląskim
 • 18.02 Spotkanie z dyrekcją Polskiej Spółki Gazownictwa we Wrocławiu
 • 19.02 Udział w szkoleniu E-aktywni mieszkańcy gminy Bierutów

Sprawozdanie z pracy Burmistrza okresie 12.12.2019 - 22.01.2020

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 12.12.2019 - 22.01.2020

 • Kontynuacja rozliczania dotacji na wymianę pieców, informowanie zainteresowanych w zakresie Programu Czyste Powietrze i pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków
 • Kontynuacja przebudowy drogi w Kijowicach
 • Kontynuacja szacowania szkód upraw objętych klęską suszy
 • Realizacja projektu e-aktywni mieszkańcy gminy Bierutów
 • Powołanie Rady Nadzorczej spółki gminnej Bierkom sp. z o.o. i powołanie Zarządu
 • Kontynuacja wydawania zawiadomień o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
 • Podpisanie umowy na Modernizację c.o. w SP w Wabienicach – realizacja inwestycji w roku 2020
 • Rozstrzygniecie naborów na wolne stanowiska: Podinspektor ds. Kancelaryjnych oraz Informatyk
 • Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia ruin młyna – uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 • Zakończenie prac przy budowie chodnika w Posadowicach
 • Kontynuacja prac przygotowawczych do podłączenia kotłowni SP w Bierutowie do sieci gazowniczej
 • Rozliczanie wniosków o dotacje
 • Kontynuacja prac nad aktem jednolitym Regulaminu Organizacyjnego.
 • Prace nad realizacją wniosku Komisji Budżetowej ws. ew. likwidacji CUW
 • Kontynuacja współpracy z brokerem – przygotowanie do wspólnego dla całej gminy przetargu na ubezpieczenia
 • Rozstrzygnięcie skonsolidowanego zamówienia na energię elektryczną
 • Podpisanie umowy na dotację w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 • Przygotowywanie aneksów do umów dzierżaw nieruchomości w zakresie Zarządzeń dotyczących nowych stawek
 • Przygotowanie wystąpienia do Nadleśnictwa Oława w sprawie uregulowania zasad korzystania z drogi dojazdowej będącej w zasobach Administracji Lasów Państwowych
 • Złożenie wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na gazowe w SP Bierutów
  Podpisanie umowy na dostawę gazu LNG,
 • Sporządzenie planu zamówień publicznych na rok 2020 oraz publikacja na stronie internetowej
 • Otwarcie i rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na gminnego elektryka
 • Wszczęcie postępowania dla ustalenia celu publicznego dla inwestycji - szatnia dla sportowców w Solnikach Małych
 • Wykonanie audytu energetycznego budynku SP w Bierutowie
 • Koordynacja przebiegu projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego”
 • Rozpoczęcie inwentaryzacji rocznej
 • Organizacja spotkania w OKiS w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego dla NGO
 • Wydane zarządzenia burmistrza:
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 112/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian Regulaminu • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 129/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 130/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za wiaty w roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 131/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe przeznaczone do najmu na terenie Miasta i Gminy Bierutów e roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 132/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie na podstawie umowy o pracę.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 133/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości rolne na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2020 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 134/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu umieszczania poza pasem drogowym obiektów reklamowych w 2020 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 135/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 136/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 137/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 138/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.
 • Z kalendarza
 • 12.12 Spotkanie opłatkowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dobroszycach
 • 13.12 Spotkanie z firmą graficzną ws identyfikacji wizualnej gminy
 • 13.12 Spotkanie opłatkowe PSP Oleśnica w Sycowie
 • 16.12 Udział w Komisji Budżetu RM
 • 17.12 Udział w Komisji Komunalnej i Komisji Oświatowej RM
 • 18.12 Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora w Bierutowie
 • 19.12 Spotkanie w starostwie ws. komunikacji autobusowej
 • 19.12 Spotkanie opłatkowe w Pogotowiu Opiekuńczym w Bierutowie
 • 19.12 Spotkanie opłatkowe w SP w Bierutowie
 • 19.12 Udział w sesji RM
 • 20.12 Spotkanie opłatkowe dla pracowników UM i radnych
 • 30.12 Udział w sesji RM
 • 31.12 Spotkanie w starostwie ws. komunikacji autobusowej
 • 02.01 Udział w pogrzebie byłego radnego Pana Kaspra Polanowskiego
 • 06.01 Udział w Kolędowaniu w Zbytowej
 • 07.01 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Kancelaryjnych – 1 etap (test)
 • 09.01 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Kancelaryjnych – 1 etap (rozmowa z komisją)
 • 10.01 Wizja w terenie ws. instalacji monitoringu w Rynku
 • 11.01 Udział w zakończeniu sezonu łowieckiego KŁ Ponowa w Bierutowie
 • 13.01 Spotkanie z posłem Pawłem Hreniakiem
 • 09.01 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Kancelaryjnych – 1 etap (rozmowy indywidualne)
 • 15.01 Spotkanie z brokerem
 • 15.01 Udział w zebraniu wiejskim w Sątoku
 • 16.01 Spotkanie z ZGK – sprawy bieżące
 • 16.01 Nabór na stanowisko Informatyk (rozmowy indywidualne)
 • 17.01 Spotkanie wewn. ws zasad rozliczania wynajmu świetlic wiejskich
 • 17.01 Spotkanie z firmą graficzną ws identyfikacji wizualnej gminy
 • 20.01 Spotkanie z komendantem hufca ZHP w Bierutowie
 • 22.01 Spotkanie z sołtysami
 • 22.01 Spotkanie organizacyjne – 30-lecie samorządu

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl