Sprawozdania z pracy Burmistrza w roku 2020

Sprawozdanie z pracy Burmistrza okresie 12.12.2019 - 22.01.2020

Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie 12.12.2019 - 22.01.2020

 • Kontynuacja rozliczania dotacji na wymianę pieców, informowanie zainteresowanych w zakresie Programu Czyste Powietrze i pomoc przy wypełnianiu wniosków, przyjmowanie wniosków
 • Kontynuacja przebudowy drogi w Kijowicach
 • Kontynuacja szacowania szkód upraw objętych klęską suszy
 • Realizacja projektu e-aktywni mieszkańcy gminy Bierutów
 • Powołanie Rady Nadzorczej spółki gminnej Bierkom sp. z o.o. i powołanie Zarządu
 • Kontynuacja wydawania zawiadomień o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność
 • Podpisanie umowy na Modernizację c.o. w SP w Wabienicach – realizacja inwestycji w roku 2020
 • Rozstrzygniecie naborów na wolne stanowiska: Podinspektor ds. Kancelaryjnych oraz Informatyk
 • Kontynuacja prac zmierzających do zabezpieczenia ruin młyna – uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
 • Zakończenie prac przy budowie chodnika w Posadowicach
 • Kontynuacja prac przygotowawczych do podłączenia kotłowni SP w Bierutowie do sieci gazowniczej
 • Rozliczanie wniosków o dotacje
 • Kontynuacja prac nad aktem jednolitym Regulaminu Organizacyjnego.
 • Prace nad realizacją wniosku Komisji Budżetowej ws. ew. likwidacji CUW
 • Kontynuacja współpracy z brokerem – przygotowanie do wspólnego dla całej gminy przetargu na ubezpieczenia
 • Rozstrzygnięcie skonsolidowanego zamówienia na energię elektryczną
 • Podpisanie umowy na dotację w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 • Przygotowywanie aneksów do umów dzierżaw nieruchomości w zakresie Zarządzeń dotyczących nowych stawek
 • Przygotowanie wystąpienia do Nadleśnictwa Oława w sprawie uregulowania zasad korzystania z drogi dojazdowej będącej w zasobach Administracji Lasów Państwowych
 • Złożenie wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany źródła ciepła na gazowe w SP Bierutów
  Podpisanie umowy na dostawę gazu LNG,
 • Sporządzenie planu zamówień publicznych na rok 2020 oraz publikacja na stronie internetowej
 • Otwarcie i rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na gminnego elektryka
 • Wszczęcie postępowania dla ustalenia celu publicznego dla inwestycji - szatnia dla sportowców w Solnikach Małych
 • Wykonanie audytu energetycznego budynku SP w Bierutowie
 • Koordynacja przebiegu projektu „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa Dolnośląskiego”
 • Rozpoczęcie inwentaryzacji rocznej
 • Organizacja spotkania w OKiS w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego dla NGO
 • Wydane zarządzenia burmistrza:
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 112/19 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian Regulaminu • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 129/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za dzierżawę gruntu pod działalność gospodarczą w roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 130/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za wiaty w roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 131/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe przeznaczone do najmu na terenie Miasta i Gminy Bierutów e roku 2020.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 132/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Bierutowie na podstawie umowy o pracę.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 133/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wyjściowych miesięcznych stawek czynszu dzierżawy za nieruchomości rolne na terenie Miasta i Gminy Bierutów w 2020 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 134/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu umieszczania poza pasem drogowym obiektów reklamowych w 2020 r.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 135/19 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania do pracy na stanowisku podinspektora ds. funduszy zewnętrznych i rozwoju obszarów wiejskich w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 136/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Bierutów na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Bierutów.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 137/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta i Gminy Bierutów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Miasta i Gminy Bierutów.
 • Zarządzenie Burmistrza Bierutowa Nr 138/19 z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2019.
 • Z kalendarza
 • 12.12 Spotkanie opłatkowe w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dobroszycach
 • 13.12 Spotkanie z firmą graficzną ws identyfikacji wizualnej gminy
 • 13.12 Spotkanie opłatkowe PSP Oleśnica w Sycowie
 • 16.12 Udział w Komisji Budżetu RM
 • 17.12 Udział w Komisji Komunalnej i Komisji Oświatowej RM
 • 18.12 Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora w Bierutowie
 • 19.12 Spotkanie w starostwie ws. komunikacji autobusowej
 • 19.12 Spotkanie opłatkowe w Pogotowiu Opiekuńczym w Bierutowie
 • 19.12 Spotkanie opłatkowe w SP w Bierutowie
 • 19.12 Udział w sesji RM
 • 20.12 Spotkanie opłatkowe dla pracowników UM i radnych
 • 30.12 Udział w sesji RM
 • 31.12 Spotkanie w starostwie ws. komunikacji autobusowej
 • 02.01 Udział w pogrzebie byłego radnego Pana Kaspra Polanowskiego
 • 06.01 Udział w Kolędowaniu w Zbytowej
 • 07.01 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Kancelaryjnych – 1 etap (test)
 • 09.01 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Kancelaryjnych – 1 etap (rozmowa z komisją)
 • 10.01 Wizja w terenie ws. instalacji monitoringu w Rynku
 • 11.01 Udział w zakończeniu sezonu łowieckiego KŁ Ponowa w Bierutowie
 • 13.01 Spotkanie z posłem Pawłem Hreniakiem
 • 09.01 Nabór na stanowisko Podinspektora ds. Kancelaryjnych – 1 etap (rozmowy indywidualne)
 • 15.01 Spotkanie z brokerem
 • 15.01 Udział w zebraniu wiejskim w Sątoku
 • 16.01 Spotkanie z ZGK – sprawy bieżące
 • 16.01 Nabór na stanowisko Informatyk (rozmowy indywidualne)
 • 17.01 Spotkanie wewn. ws zasad rozliczania wynajmu świetlic wiejskich
 • 17.01 Spotkanie z firmą graficzną ws identyfikacji wizualnej gminy
 • 20.01 Spotkanie z komendantem hufca ZHP w Bierutowie
 • 22.01 Spotkanie z sołtysami
 • 22.01 Spotkanie organizacyjne – 30-lecie samorządu

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W BIERUTOWIE
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutów

Tel: (071) 314-62-51
Fax: (071) 314-64-32
E-mail: bierutow@bierutow.pl